Проекты домов. Проекты зданий. Готовые проекты. Проектирование.

Тел. в Москве: 8-916-134-36-30; 8-903-125-43-31

Skype: antula-moscow    antula@antula.ru

Договор на болгарском

 

 

Заказ недвижимости

 

На главную

 

Вверх
Договор на управление
Договор на болгарском

 

 

Договор на поддержку и управление квартирой (апартаментом) в Болгарии в комплексе

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ на НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

ДОГОВОР  ОБ  ОБСЛУЖИВАНИИ И  УПРАВЛЕНИИ  НЕДВИЖИМыМ ИМУЩЕСТВОМ

 

Днес ……………………….  г., в гр.Несебър, се сключи настоящия договор, между:

……………………………………………………………………………...…, с личен паспорт/лична карта/ номер: ………….…………….,  издадена на ………….. г. от …………………….………………, с ЕГН: ………………., дата на раждане ……………………………, място на раждане …………………………… ……………………………….с адрес: ………………………………….………. …………………………………………………………………………………………..  наричан по–долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна:

__________,  със седалище и адрес на управление: __________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Сегодня, ……………………….  года, в городе Несебре, был заключен настоящий договор, между:

....……………………………………………………………...…………………,  владелец паспорта (личной карточки) номер: ………….…………….,  выданной ………….. г. (кем) …………………….………………, с ЕГН (единый гражданский номер): ………………., дата рождения ……………………………, место рождения …………………………… ………………………………., с адресом проживания: ………………………………….………. ………………………………………………………………………………………….,  именуемый в дальнейшем для краткости ЗАКАЗЧИКОМ, с одной стороны, и, с другой стороны:

__________,  с местонахождением и юридическим адресом: __________, именуемое в дальнейшем для краткости ИСПОЛНИТЕЛЕМ,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като собственик на ......................................................................... , наричан за краткост по-долу Недвижимия имот възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поддръжка и управление на общите части на жилищен комплекс  “Съни Хаус”, находящ се в поземлен имот № 39164.16.19, в землището на с.Кошарица, местност "Развалената Чешма", община Несебър, наричан за краткост Комплекса, както и да осъществява денонощна охрана на  комплекса.

(2) Под общи части на комплекса се разбира: общите части на сградата, общи околните пространства/общи зелени площи, паркинг, външно осветление и басейн/.

Чл.2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява задълженията си по този договор чрез назначения от него персонал или чрез възлагане на трети физически или юридически лица (подизпълнители), за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие с подписването на настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на назначените от него лица или на подизпълнителите, като за свои действия.

СТоРоНы  договорились  о нижеСЛЕДующем:

I. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
Ст. 1. (1)
ЗАКАЗЧИК, в качестве собственника ……………………, именуемая для краткости в дальнейшем Недвижимое имущество заказывает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя за вознаграждение осуществление от имени и за счет ЗАКАЗЧИКА обслуживание и управление общими частями жилого комплекса  "Сани Хаус", который находится в земельном имуществе № 39164.16.19, в земельном участке села Кошарица, местность "Развалената Чешма", муниципалитет Несебр, именуемого для краткости Комплексом, при том и осуществление круглосуточной охраны комплекса.

(2) Под общими частями комплекса следует понимать: общие части здания, общие окрестные пространства (общие газоны, автостоянка, внешнее освещение и бассейн).

Ст. 2. (1) ИСПОЛНИТЕЛЬ будет выполнять свои обязанности согласно настоящему договору через назначенный им персонал или через заказ третьим физическим или юридическим лицам (подисполнителям), на что ЗАКАЗЧИК дает свое четкое согласие подписанием настоящего договора.

(2) ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за действия назначенных им лиц или подисполнителей, как за свои действия.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддръжката и управлението на Комплекса, при условията на трайно и непрекъснато изпълнение, чрез изпълнението на следните дейности:

1. Дейности по поддръжка:

1.1. осигуряване на денонощна охрана: физическа и/или чрез инсталиране на специализирана сигнално-охранителна техника и паник бутон за оказване на съдействие при необходимост от специализирана фирма за охрана на обекти;

1.2. поддържане на хигиената в Комплекса, включващо основно почистване и ежедневно почистване на общите части на сградата  и околните пространства вкл. стълбища, фойе, тревни площи, места за паркиране, общи пространства за отдих;

1.3. поддържане и облагородяване на живата растителност в Комплекса в съответствие с обичайните грижи, полагани в тези случаи;

1.4. поддържане и почистване на намиращия се в имота външен басейн;

1.5. предприемане незабавно, за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на всички необходими и разумни действия за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на щетите в случай на:

а) природни бедствия;

б) пожар;

в) авария на домакински уреди и инсталации в Недвижимия имот или в съседни на него имоти;

г) авария на общи съоръжения и инсталации на етажната собственост;

д) други събития от извънреден характер, увреждащи или застрашаващи да увредят Недвижимия имот;

1.6. да организира реда на територията на Комплекса;

2. Дейности по управление:

- изплащане на задълженията към съответните експлоатационни дружества и фирми-доставчици за предоставените от тях услуги по снабдяването с вода, електричество, топлоенергия, телекомуникационни услуги, охрана и други подобни отнасящи се до общите части на Комплекса за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) При осъществяването на дейностите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да действа с грижата на добър търговец и в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички посегателства и други обстоятелства от извънреден характер, причиняващи или застрашаващи да причинят повреди на Недвижимия имот;

3. да дава точен отчет за всички необходими и разумни разходи, извършени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед предотвратяването, ограничаването и/или отстраняването на вредите по предходната точка, които следва да му бъдат заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да изпълнява точно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дадени му по силата на настоящия договор, които не противоречат на клаузите му, както и на действащото законодателство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и при осигуряване от последния на необходимите парични средства да извършва и:

1. заплащане на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към съответните експлоатационни дружества и фирми-доставчици за предоставените от тях услуги по снабдяването с вода, електричество, топлоенергия, телекомуникационни услуги, охрана и други подобни касаещи Недвижимия имот на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. заплащане на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакъв вид данъци, такси и други държавни вземания, свързани с Недвижимия имот;

3. текущи и основни ремонти и/или преустройства в Недвижимия имот, при изрично възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негова сметка, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи отделно възнаграждение извън заплащаното възнаграждение по този договор;

4. предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на други услуги по поддръжка и обслужване срещу допълнително заплащане по споразумение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  като:

а) допълнително или специално почистване;

б) смяна/изпиране на бельо и други подобни.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава възнаграждението по Чл.7 от настоящия договор;

2. при неизплащане на уговореното възнаграждение по договора, да спре неговото изпълнение или да прекрати същия;

3. да изготви и предложи за одобрение от Общото събрание на етажната собственост Правилник за вътрешния ред в Комплекса;

4. при неспазване на правилата за вътрешния ред в Комплекса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да вземе необходимите мерки и да предложи на Общото събрание на етажната собственост да наложи съответните санкции;

5. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички необходими и полезни разноски, които е направил във връзка с предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на щетите в Недвижимия имот.

II. ПРАВА  И  обязанности  ИСПОЛНИТЕЛЬЯ

Ст. 3. (1) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обслуживать и управлять Комплексом, на условиях прочного и непрерывного выполнения, через выполнение нижеследующих видов деятельности:

1. Виды деятельности по обслуживанию:

1.1. обеспечение круглосуточной охраны: физическая и/или через установку специализированной сигнально-охранной техники и паник - кнопки по оказанию содействия при необходимости в специализированной фирме для охраны объектов;

1.2. уход за гигиеной в Комплексе, во что входит основная уборка и ежедневная уборка общих частей здания и окрестных пространств, включая лестницы, фойе, газоны, места для паркования автомашин, общие пространства для отдыха;

1.3. уход и облагораживание живой растительности в Комплексе в соответствии с обычными заботами, которые полаются в этих случаях;

1.4. обслуживание и уборка находящегося в имуществе внешнего бассейна;

1.5. предпринятие немедленно, за счет ЗАКАЗЧИКА, всех необходимых и разумных действий по предотвращению, ограничению и/или устранению ущербов в случае:

а) природные бедствия;

б) пожар;

в) авария кухонных приборов и установок в Недвижимом имуществе или в соседних ему имуществах;

г) авария общих сооружений и установок этажной собственности;

д) другие события чрезвычайного характера, наносящие вред или угрожающие нанести вред на Недвижимое имущество;

1.6. организовать порядок на территории Комплекса;

2. Виды деятельности по управлению:

 - оплата задолженностей к соответствующим эксплуатационным обществам и фирмам-поставщикам за предоставленные ими услуги по подаче воды, электричества, теплоэнергии, телекоммуникационных услуг, охраны и других подобных, касающихся общих частей Комплекса за счет ЗАКАЗЧИКА;

(2) При осуществлении видов деятельности согласно предыдущему параграфу ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

1. действовать с заботой хорошего торговца и в интересах ЗАКАЗЧИКА;

2. ставить в известность немедленно ЗАКАЗЧИКА обо всех посягательствах и других обстоятельствах чрезвычайного характера, причиняющих или угрожающих причинить повреждения Недвижимому имуществу;

3. давать точный отчет обо всех необходимых и разумных расходах, осуществленных за счет ЗАКАЗЧИКА, имея в виду предотвращение, ограничение и/или устранение убытков согласно предыдущему пункту, которые следует ему заплатить ЗАКАЗЧИК;

4. выполнять точно указания ЗАКАЗЧИКА, предоставленные ему по силе настоящего договора, которые не противоречат его положениям, а также и действующему законодательству.

(3) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется при востребовании со стороны ЗАКАЗЧИКА и при обеспечении последним необходимых денежных средств осуществлять и:

1. плата задолженностей ЗАКАЗЧИКА к соответствующим эксплуатационным обществам и фирмам-поставщикам за предоставленные ими услуги по подаче воды, электричества, теплоэнергии, телекоммуникационных услуг, охраны и других подобных, затрагивающих Недвижимое имущество ЗАКАЗЧИКА;

2. оплата задолженностей ЗАКАЗЧИКА по любому виду налогов, такс и других государственных задолженностей, связанных с Недвижимым имуществом;

3. текущие и капитальные ремонты и/или переустройства в Недвижимом имуществе, при четком заказе ЗАКАЗЧИКА и за его счет, при том в этом случае с ЗАКАЗЧИКА причитается отдельно вознаграждение вне оплаты вознаграждение согласно настоящему договору;

4. предоставление ЗАКАЗЧИКУ других услуг по поддержке и обслуживанию за дополнительную плату согласно соглашению с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, как:

а) дополнительная или специальная уборка;

б) смена/стирка постельного белья и другие подобные.

Ст. 4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

1. получать вознаграждение согласно ст. 7 настоящего договора;

2. при неоплате оговоренного вознаграждения согласно договору, остановить его выполнение или прекратить его действие;

3. подготовить и предложить для одобрения Общим собранием этажной собственности Правила внутреннего распорядка в Комплексе;

4. при несоблюдении правил внутреннего распорядка в Комплексе ЗАКАЗЧИКОМ, предпринять необходимые меры и предложить Общему собранию этажной собственности объявить соответствующие санкции;

5. получить от ЗАКАЗЧИКА все необходимые и полезные расходы, которые он осуществил в связи с предотвращением, ограничением и/или устранением убытков в Недвижимом имуществе.

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да използва собствеността си, без да пречи и обезпокоява останалите собственици в Комплекса.

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доброто поддържане и управление на Комплекса.

3. да ползва безплатно басейна и тревните площи в комплекса.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера и при условията, уговорени в чл. 7 от Договора;

2. да дава своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точни и изчерпателни указания за действията на последния, когато това е необходимо или произтича пряко или подразбиращо се от условията на настоящия договор;

3. своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното време на отсъствие от и обитаване на Недвижимия имот, както и за всяка евентуално настъпила промяна, както и за това дали иска за имота да се полагат грижи, които са различни от обичайните такива;

4. да снабдява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при негово поискване, с всички необходими документи и информация, както и да му оказва всякакво друго съдействие, което е необходимо за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор;

5. при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му осигури изрично писмено пълномощно, когато това се налага в процеса на изпълнение на задълженията му по договора;

6. да спазва реда в Комплекса;

7. по никакъв начин да не извършва дейности, с който да променя външния вид на фасадата;

8. да не строи, поставя или монтира съоръжения в местата за общо ползване в Комплекса;

9. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (при необходимост) да осигури достъп до собствеността му.

10. да отстранява незабавно неизправностите в собствения си имот, които могат да доведат до повреда на други имоти в сградата или на общите части;

11. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими и полезни разноските, които последният е направил във връзка с предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на щетите в Недвижимия имот на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

IІI ПРАВА  И  обязанности ЗАКАЗЧИКА
Ст. 5.
ЗАКАЗЧИК имеет право:

1. использовать свою собственность, не мешая и беспокоя остальных собственников в Комплексе.

2. требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ хорошего обслуживания и управления Комплексом.

3. использовать бесплатно бассейн и газоны в комплексе.

Ст. 6. ЗАКАЗЧИК обязуется:

1. оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ причитающееся вознаграждение в размере и на условиях, оговоренных в ст. 7 настоящего Договора;

2. давать своевременно ИСПОЛНИТЕЛЮ точные и исчерпывающие указания о действиях последнего, когда это является необходимым или проистекает непосредственно или подразумевающее из условий настоящего договора;

3. своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о точном времени отсутствия и проживания в Недвижимом имуществе, а также и о каждом возможно наступившем изменении, а также и о том, желает ли он, чтобы об имуществе заботились, таким образом, который отличается от обычных забот;

4. предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ, при его востребовании, все необходимые документы и информацию, а также и оказывать ему любое другое содействие, которое является необходимым для выполнения обязанностей ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно настоящему договору;

5. при востребовании со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставить ему четкую письменную доверенность, когда это необходимо в процессе выполнения его обязанностей согласно настоящему договору;

6. соблюдать распорядок в Комплексе;

7. никоим образом не осуществлять виды деятельности, которыми изменять внешний вид фасада;

8. не строить, ставить или устанавливать сооружения в местах для общего использования в Комплексе;

9. оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ (при необходимости) обеспечить доступ к его собственности.

10. устранять немедленно неисправности в своем собственном имуществе, которые могут привести к повреждению других имуществ в здании или общих частей;

11. заплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ все необходимые и полезные расходы, которые последний осуществил в связи с предотвращением, ограничением и/или устранением ущербов в Недвижимом имуществе ЗАКАЗЧИКА.

ІV. Възнаграждение и Начин на плащане

Чл. 7. (1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно възнаграждение, чийто размер се определя  като се умножи общата площ на недвижимия имот собствен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 7евро /седем/ евро / с вкл. ДДС /, т.е. годишното възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща е общо в размер на ......................... евро с вкл. ДДС.

  

Банка на получателя:

...............................................

Основание за превода: Такса по договор за поддръжка

 

Сума: …………… EUR

 

(2) Възнаграждението по ал. 1 се  заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка календарна година не по-късно от 31-во число на м. октомври  на същата година.

(3)  При забава в изплащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.20%/нула цяло и двадесет стотни процента/ за всеки ден забава върху дължимата сума.

(4) Възнаграждението се заплаща в брой срещу издаване на надлежен документ, установяващ плащането или по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

Чл. 8. Разходите, включени във възнаграждението са: за електроенергия и водоснабдяване на общите части на Комплекса (включително и за поливане на тревните площи), смяна на водата в басейна, разходите за охрана, рецепция, почистване, текуща поддръжка и управление.

Чл. 9. Възнаграждението по настоящия договор се променя ежегодно след изтичане на първата година, като се увеличава или намалява със съответния процент на инфлация, обявен от Националния статистически институт за предходната година.

Чл. 10. Всички разходи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил при условията на чл.3, ал.3, т.1.5 от настоящия договор се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) Всички разходи и възнаграждения по чл.3, ал.3 от настоящия договор се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща разходите по предходната алинея в десет дневен срок от писменото му уведомяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на отчет за разходите от последния.

ІV ВОзнаграждение  и  способ  оплаты

Ст. 7. (1)   ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ годовое вознаграждение, чей размер определяется, умножив общую площадь недвижимого имущества, являющегося собственностью ЗАКАЗЧИКА, на 7 евро (семь) евро (с включенным Налогом на добавленную стоимость), т. е. годовое вознаграждение, которое ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать всего в размере …………………………………………….…………………………. евро /вкл. Налога на добавленную стоимость /.

 

Банк на получателя:

...............................................

Цель перевода: Годовая плата договора об обслуживании и управление

 

Сумма: …………… EUR

 

(2) Вознаграждение согласно пар. 1 оплачивается ИСПОЛНИТЕЛЮ за каждый календарный год не позже 31-ого числа месяца  октября того же года.

(3)  При задержке оплаты оговоренного вознаграждения с ЗАКАЗЧИКА причитается неустойка в размере 0.20 % (ноль целых двадцать сотых процентов) за каждый день задержки от причитающейся суммы.

(4) Вознаграждение оплачивается наличными за выдачу надлежащего документа, устанавливающего оплату или на указанном ИСПОЛНИТЕЛЕМ банковском счете.

Ст. 8. Расходы, включенные в вознаграждение: за электроэнергию и водоснабжение общих частей Комплекса (включая и за поливание газонов), смена воды в бассейне, расходы за охрану, службу приема и размещения, уборку, текущее обслуживание и управление.

Ст. 9. Вознаграждение согласно настоящему договору изменяется ежегодно после истечения первого года, увеличивая или уменьшая его соответствующим процентом инфляции, объявленным Национальным статистическим институтом за предыдущий год.

Ст. 10. Все расходы, которые ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществил на условиях ст. 3, пар. 3, п. 1.5 настоящего договора оплачиваются отдельно ЗАКАЗЧИКОМ.

Ст. 11. (1) Все расходы и вознаграждения согласно ст. 3, пар. 3 настоящего договора оплачиваются отдельно ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ.

(2)  ЗАКАЗЧИК оплачивает расходы согласно предыдущему параграфу в десятидневный срок со дня его письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ и предъявления отчета о расходах последнего.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 13. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да уведоми другата страна при всяка възможност, пречка или вероятност да не бъдат изпълнени точно, пълно или навреме поетите задължения.

Чл. 14. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат от страните по споразумение. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съгласно българското законодателство съд.

Чл.15. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в РБългария законодателство.

Чл.16. За уведомления и предоставяне на информация, страните по настоящия договор се съгласяват, че ще използват адресите си, посочени в настоящия договор, освен ако страните изрично писмено посочат друг такъв. В случай че една от страните промени адреса си и не уведоми за това другата страна, съобщенията изпратени на стария адрес ще се считат за надлежно получени.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

V.  ДРУГИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
Ст. 12.
Настоящий договор можно изменять и/или дополнять только при согласии обеих сторон, которое выражено в письменной форме.

Ст. 13. Каждая сторона согласно настоящему договору обязуется поставить в известность другую сторону при любой возможности, помехе или вероятности не выполнить точно, полностью или вовремя взятые на себя обязательства.

Ст. 14. Все споры, вызванные настоящим договором или относящиеся к  нему, включая споры, вызванные или относящиеся к его толкованию, недействительности, выполнению или прекращению действия, а также и споры о заполнении пробелов в договоре или о его приспособлении к нововозникшим обстоятельствам, будут улаживаться сторонами путем соглашения. При недостижении согласия спор направляется для разрешения в компетентный согласно болгарскому законодательству суд.
Ст. 15. К неулаженным в настоящем договоре вопросам будут применяться распоряжения действующего в Республике Болгарии законодательства.

Ст. 16. Для уведомления и предоставления информации, стороны согласно настоящему договору выражают согласие, что будут использовать свои адреса, указанные в настоящем договоре, кроме случая, если стороны четко в письменной форме укажут на другой такой. В том случае, что одна сторона изменит свой адрес и не уведомит об этом другую сторону, сообщения, отправленные на старый адрес, будут считаться надлежащим образом полученными.

 

Настоящий договор был составлен и подписан в двух однообразных экземплярах – по одному для каждой стороны.

  

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

  


 

Rambler's Top100  

 

Инвестиционные строительные проекты в Болгарии (архитектурные проекты, проектирование, проекты многоквартирных домов)

Тел. в Москве: 8-916-134-36-30; 8-903-125-43-31  |  Skype: antula-moscow  |  antula@antula.ru

Copyright © 2017   |   Веб-дизайн: Сергей Пыхтин